ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป (“GTC” เหล่านี้) ทำขึ้นโดยและระหว่างนิติบุคคลของ eKomi ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (“eKomi”) และบริษัทตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ (“บริษัท”)

eKomi พัฒนาและดำเนินการแก้ปัญหาผลตอบรับอย่างมืออาชีพ โดยการดำเนินการระบบนี้ บริษัทสามารถรวบรวมความคิดเห็นแท้จริงของลูกค้าจากผู้ใช้ปลายทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ (รวมเรียกว่า“ ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ”)

โดยการลงนามในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ บริษัทยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ส่วนต่อไปนี้กำหนดเงื่อนไขตามที่ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ได้สร้างไว้ให้บริการแก่บริษัท

1. คำนิยาม

1.1 “หน้าใบรับรอง” เป็นเว็บไซต์เฉพาะของบริษัท ที่แสดงคะแนนและรีวิวที่ได้รับ ตราประทับ และข้อมูลในการติดต่อบริษัท

1.2 “ฐานข้อมูลลูกค้า” คือพื้นที่การเข้าสู่ระบบที่ได้รับการคุ้มครองของลูกค้า ที่ซึ่ง บริษัท เห็นคะแนนและรีวิว เริ่มบทสนทนากับผู้ใช้ปลายทาง, ให้ความเห็นต่อรีวิวที่ได้รับ, เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชี, ติดตั้งเทมเพลตอีเมลและดาวน์โหลดสคริปต์สำหรับการบูรณาการของวิดเจ็ตและตราประทับ

1.3 “ระบบผลตอบรับของลูกค้า eKomi ” เป็นเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ ไฟล์ ความรู้และกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของ eKomi

1.4 “แบบฟอร์มการสั่งซื้อ” หมายความถึงสัญญาทำธุรกรรมที่จะเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้โดยและระหว่าง eKomi และ บริษัท

1.5 “แนวทางการรีวิว” เป็นแนวทางการที่ eKomi มุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่นใจในการให้คะแนนและรีวิวว่าจะไม่ละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับใดและสามารถมีใช้บนเว็บไซต์ของ eKomi

1.6 “การให้คะแนนและการรีวิว” คือการให้คะแนนด้วยดาวและข้อความรีวิวเขียนโดยผู้ใช้ปลายทางและถูกเก็บรวบรวมและเผยแพร่ผ่านระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi

1.7 “ตราประทับ” คือตราประทับ eKomi ที่ให้รางวัลแก่ บริษัท ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยการให้คะแนนและรีวิวที่ได้รับ ตราประทับอาจเป็นแบบทองสำหรับการให้คะแนนโดยเฉลี่ยจาก 4.8 และสูงกว่า แบบเงินสำหรับการให้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.4 และ 4.7 แบบทองแดงสำหรับการให้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.0 และ 4.3 หรือตรามาตรฐานสำหรับการให้คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4.0 หรือมีน้อยกว่า 50 คะแนนและรีวิว (“วิดเจ็ตและเกณฑ์รางวัลตราประทับ”) และสามารถใช้ได้ใน ส่วนฐานข้อมูลลูกค้าของ eKomi

1.8 “ผู้ใช้ปลายทาง” คือผู้ที่ให้คะแนนและรีวิว

1.9 “วิดเจ็ต” คือการผสมผสานกันของตราประทับ และรีวิวพร้อมคะแนนที่สุ่มมาแสดง ซึ่งมีให้เห็นในส่วนฐานข้อมูลลูกค้า eKomi ด้วยดีไซน์การออกแบบที่แตกต่างกัน

2. การเริ่มสัญญา

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใช้เฉพาะกับนิติบุคคลที่ใช้งานเชิงพาณิชย์โดยไม่มีความจุจำกัดในการเข้าทำธุรกรรมทางกฎหมาย ,บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระหรือ บริษัท หรือบุคคลนิติกรรมใด ๆ

2.2 บริษัทจะใช้ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi โดยการส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อ โดยการลงนามในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ บริษัทขอประกาศว่า กิจกรรมในคำถามอยู่ในลักษณะมืออาชีพอิสระหรือในเชิงพาณิชย์ ข้อมูลที่ร้องขอในระหว่างแอพพลิเคชั่น (ข้อมูลที่จำเป็น) จะต้องตรงกับความเป็นจริง แอพพลิเคชั่นอาจจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานใหญ่ของสหรัฐ “eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” หรือผ่านทางอีเมลไปที่ ‘registration@ekomi-us.com’ โดยการตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และโดยการส่งแบบฟอร์มพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยทางไปรษณีย์หรืออีเมลล์ สัญญาผูกพันตามกฎหมายจะเกิดขึ้นระหว่าง บริษัท และ eKomi วันที่ลงนามของ บริษัทเป็นตัวกำหนดเริ่มสัญญา

3. การให้บริการโดย eKomi

3.1 eKomi แยกแยะระหว่างแพคเกจการบริการหลากมาตรฐาน กับหลายระดับการให้บริการที่แตกต่างกัน ทีได้ทำให้แก่ บริษัท โดย eKomi ตามช่วงระยะเวลาเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

3.2 eKomi ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขหรือยกเลิกขอบเขตของแพคเกจบริการมาตรฐาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขอบเขตของการให้บริการยังคงถูกต้องตามที่ตกลงกันในเวลาของสัญญาเริ่มต้น เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่น

3.3 ทุกรีวิวของลูกค้า eKomi ที่ส่งมาจะถูกตรวจสอบโดยทีมงานบริหารผลตอบรับลูกค้า eKomi เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรีวิว eKomi และจะรวมอยู่ในหน้าใบรับรองของ บริษัท

4. การเข้าใช้ ใบอนุญาต สิทธิการเป็นเจ้าของ

4.1. สิทธิในการเข้าใช้ หลังจากที่เริ่มสัญญาและในช่วงระยะเวลาที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ eKomi มอบการเข้าใช้งานแก่บริษัทสู่ส่วนฐานข้อมูลลูกค้า และสู่ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi อนุญาตให้การให้คะแนนและการรีวิวของผู้ใช้งานปลายทางของบริษัทสามารถจัดเก็บข้อมูล ,จัดการและแสดงได้ สิทธิในการเข้าใช้เหล่านี้หยุดลงในวันที่มีผลบังคับใช้ของการยกเลิกสามัญหรือวิสามัญของสัญญาโดย eKomi

4.2 ใบอนุญาตของ บริษัทภายใต้บทบัญญัติของ GTC และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ บริษัท อนุญาต eKomi ในการใช้, การคัดลอก จำกัด การแสดงต่อสาธารณะ การสร้างงานหรือการปรับเปลี่ยนชื่อบริษัทและโลโก้ที่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตซ้อน และลิขสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกแบบมีเงื่อนไข เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการภายใต้ GTC และวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิง

4.3. ใบอนุญาตของ eKomi : ภายใต้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ eKomi มอบใบอนุญาตให้บริษัทในการใช้วิดเจ็ต และตราประทับของ eKomi ที่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอน ไม่อนุญาตออกใบอนุญาตซ้อนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นไปตามเกณฑ์วิดเจ็ต และตราประทับรางวัล ทั้งวิดเจ็ตและตราประทับเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ในกรณีที่มีการเลิกจ้างที่วิสามัญของการทำสัญญาโดย eKomi ใบอนุญาต eKomi จะสิ้นสุดในวันที่มีผลบังคับใช้

4.4. สิทธิการเป็นเจ้าของ eKomi จะเป็นเจ้าของและรักษากรรมสิทธิ์ ชื่อและผลประโยชน์ทั้งปวงในระบบผลตอบรับของลูกค้า eKomi ยกเว้นใบอนุญาตที่บริษัทได้รับจาก eKomi ตามวรรค 4.3 จะไม่มีอะไรในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ที่จะถูกตีความในทางที่จะถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ ชื่อและผลประโยชน์ในทรัพย์สินของ eKomi นอกจากนี้ eKomi มีสิทธิพิเศษในการใช้การให้คะแนนและรีวิว และมีสิทธิที่จะเผยแพร่การให้คะแนนและการรีวิวเครื่องมือค้นหาและโซเชียลมีเดีย

บริษัทจะได้รับอนุญาตที่เพิกถอนได้โดย eKomi ในการใช้งานของตราประทับ eKomi การให้คะแนนและรีวิวที่ถูกรวบรวมในระหว่างการทำสัญญาเพื่อการโฆษณา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

•การแสดงคะแนนจะต้องสอดคล้องกับสถานะคะแนนปัจจุบันของธุรกิจหรือส่วนขององค์กรตามที่เก็บไว้ในระบบผลตอบรับของลูกค้า eKomi พร้อมกับวันที่เหมาะสมและการกำหนดของธุรกิจหรือส่วนขององค์กรระบุไว้อย่างชัดเจน

•ถ้อยคำรีวิวจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและ บริษัทจะต้องละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่จะใช้รีวิวในทางที่จะสร้างความคิดชักจูงที่ผิดเกี่ยวกับสถานะการจัดคะแนนปัจจุบันและ/หรืออาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง

•ตราประทับ eKomi สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหลังจากได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก eKomi ตราประทับจะต้องมาพร้อมกับตัววันที่บ่งชี้ เช่น 10/09/14 และ บริษัทจะต้องละเว้นจากการกระทำใด ๆ ที่จะใช้ตราประทับในทางที่จะสร้างความความคิดชักจูงที่ผิดเกี่ยวกับสถานะการจัดคะแนนปัจจุบันและ/หรือชี้นำผู้บริโภคในทางที่ผิด

5. หน้าที่ของ บริษัท

5.1 หากข้อมูลผู้ติดต่อและข้อมูลธุรกิจที่บริษัทแนบไว้ในช่วงการขอเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่น บริษัท มีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ eKomi ทราบทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

5.2 บริษัท ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบผลตอบรับของลูกค้า eKomi รวมทั้งวิดเจ็ตและตราประทับในลักษณะที่ทำให้เข้าใจผิด; ข้อความที่ตัดตอนมาให้คะแนนและคะแนนภาพจะต้องตรงกับสถานะคะแนน eKomi ปัจจุบัน บริษัทต้องไม่ร่างรีวิวของตนเองหรือมีส่วนร่วมให้บุคคลที่สามร่างรีวิวเพื่อตัวเอง บริษัทไม่สามารถดำเนินมาตรการใด ๆ เพื่อป้องกันการแสดงผลที่เป็นกลางหรือเชิงลบเข้าสู่ระบบผลตอบรับของลูกค้า eKomi นอกจากนี้ บริษัทมีหน้าที่ที่จะไม่แก้ไขหรือปลอมแปลงรีวิวของลูกค้าที่ได้รับให้เป็นผลในทางใด ๆ บริษัทมีภาระผูกพันที่จะแสดงการประมวลผลตอบรับความคิดเห็นที่มาจากการทำธุรกรรมให้แก่ทุกผู้ใช้ปลายทางหรือกลุ่มเฉพาะของผู้ใช้ปลายทาง ถ้ากลุ่มที่กำหนดของผู้ใช้ปลายทางได้รับเชิญให้เขียนให้คะแนนแลรีวิว เกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวจะต้องได้รับการอธิบายอย่างชัดเจนในหน้าใบรับรอง

5.3 บริษัท จะละเว้นจากกิจกรรมใด ๆ ที่มุ่งทำให้ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ไม่สามารถใช้ได้ ฉ้อโกง หรือขัดขวางการใช้งาน

5.4 บริษัท จะต้องรายงานความล้มเหลวในการดำเนินงานใด ๆ ของระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ต่อ eKomi ทันที หากความล้มเหลวในการดำเนินงานของ ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของ บริษัท และจำเป็นต้องมีการดำเนินการอีกครั้งของระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi จะต้องมีการดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่

5.5 บริษัทมีภาระผูกพันในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล eKomi (ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสผ่านอินเตอร์เฟซ) ต่อการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามและเพื่อรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องแจ้ง eKomi เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหากเกิดข้อสงสัยของการใช้ผิดวัตถุประสงค์

5.6 บริษัท ไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอการดาวน์โหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายต่างประเทศ รัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นบนหน้าเว็บเพจที่ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ถูกบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาท การเหยียดชนชั้น สื่อลามกอนาจาร หรือเนื้อหาที่มีความรุนแรง

5.7 บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

i. สำหรับลักษณะที่ผู้ใช้ปลายทางถูกติดต่อและแจ้งขอความร่วมมือในการให้คะแนนและรีวิว; ii เพื่อประเมินข้ออนุญาตทางกฎหมายของการโฆษณา (รวมทั้งรูปแบบของโฆษณา) ของผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้กฎหมายการแข่งขันและการโฆษณา และ iii เพื่อประเมินความต้องการภายใต้การแข่งขัน, การปกป้องข้อมูลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อได้รับความยินยอมตามต้องการจากผู้ใช้ปลายทาง

eKomi ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการละเมิดหน้าที่ที่อธิบายไว้ข้างต้น

5.8. โดยหลักการแล้ว eKomi จะไม่ลบหรือเปลี่ยนการให้คะแนนและรีวิวโดยผู้ใช้ปลายทาง

i. เว้นแต่ข้อความรีวิวละเมิดหลักเกณฑ์ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้อความที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเซ็นเซอร์และการให้คะแนนดาวจะยังคงมองเห็นได้ ii eKomi สามารถบังคับให้ลบหรือแก้ไขการให้คะแนนและรีวิวที่เป็นผลมาจากคำสั่งศาลหรือคำสั่งของผู้มีอำนาจ iii เพื่ออ้างถึงการประยุกต์ใช้ในทางที่ผิดของ ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi หรือ iv ภายใต้สถานการณ์ที่สมควรต้องให้ eKomi เข้าแทรกแซงระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi

หากมีการตัดสินว่ามีการใช้ในทางหลอกลวง eKomi มีสิทธิที่จะลบการให้คะแนนและรีวิวที่เกี่ยวข้องทันที

6. ผลกระทบจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

6.1 หาก eKomi มีเหตุผลสมควรให้เชื่อว่า บริษัท มีการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ที่อธิบายไว้ในวรรคที่ 4 และ 5 eKomi มีสิทธิที่จะสกัดกั้นการเข้าใช้งานทั้งหมด หรือบางส่วนสู่ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi โดยทันที ทั้งมีสิทธิ์ในการสกัดกั้นการแสดงหน้าใบรับรองบนหน้าเว็บเพจบริษัท และสามารถยกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในวรรค 8.2 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของ eKomi เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ก็ตามที่อาจมีในเวลาเริ่มต้นของสัญญา

6.2 บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ โดยตรงที่เกิดขึ้นต่อ eKomi และ บริษัทในเครือที่มีสาเหตุการละเมิดใด ๆ ที่อธิบายไว้ในวรรคที่ 4 และ 5 เช่นเดียวกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆของระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi

7. การเก็บเป็นความลับ

7.1 แต่ละฝ่ายจะต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่เปิดเผย หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย ข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่ายยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ “ข้อมูลที่เป็นความลับ”หมายถึง

i. ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ความรู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานหรือการใช้ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi หรือ ii ข้อมูลอื่น ๆที่ถูกทำให้เข้าถึงได้โดยฝ่ายที่เปิดเผยสู่ฝ่ายรับรู้ที่ถูกหมายว่าเป็นความลับหรือตามปกติจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นความลับภายใต้สถานการณ์ที่ถูกนำเสนอ ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึงข้อมูล i. ฝ่ายรับ รู้ล่วงหน้าและเปิดให้สามารถเข้าถึง ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ; ii ที่เป็นสาธารณะโดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายรับ; iii ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเองโดยฝ่ายรับ; iv ที่ได้ให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่่ฝ่ายรับโดยบุคคลที่สาม; หรือ iv. ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะได้รับการเปิดเผยโดยฝ่ายรับโดยมีเงื่อนไขว่าบุคคลที่ได้รับนั้นจะต้องให้หนังสือแจ้งการเปิดเผยต่อฝ่ายที่ทำการเปิดเผยถึงความต้องการดังกล่าวก่อนการเปิดเผยเพื่อให้ฝ่ายที่เปิดเผยอาจแสวงหาวิธีการเพื่อป้องกันหรือผ่อนปรนอื่น ๆ ที่เหมาะสม

7.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงว่าจะใช้ความระมัดระวังตามเหมาะสมเพื่อป้องกันความลับของข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ข้อควรระวังดังกล่าวจะต้องมีความเข้มงวดเช่นเดียวกับข้อควรระวังที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของตัวเอง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะกับพนักงานที่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับและผู้ที่ได้ดำเนินการลงนามข้อตกลงไม่เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใด ๆ

7.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่งไปยัง eKomi จะใช้ดำเนินการเฉพาะต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่นการป้องกันการทุจริต การจัดเก็บข้อมูล การเข้ารหัสและการใช้งานข้อมูล ข้อมูลนี้จะไม่ถูกแบ่งปันให้กับบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ในบริษัทในเครือ eKomi นำเสนอและรับประกันว่าการรวบรวม, การเข้าถึง การใช้งาน, การจัดเก็บ, การกำจัดและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใช้ได้และจะถูกบังคับใช้กับกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทุกข้อตามข้อบังคับใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดของสหรัฐฯ

8. เงื่อนไขสัญญาและการสิ้นสุด

8.1 สัญญาจะเป็นทางการเมื่อ บริษัท ได้ลงนามและส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อให้กับ eKomi และข้อตกลง ณ ที่นี้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป วันที่ลงนามในแบบฟอร์มการสั่งซื้อโดย บริษัท เป็นตัวกำหนดเริ่มสัญญา ระยะเวลาการทำสัญญาและภาระผูกพันที่จะต้องชำระเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์ของการดำเนินงานทางด้านเทคนิค (ให้ผู้ใช้ปลายทางของ บริษัท ฯ ให้คะแนนและรีวิว) หรือ อย่างน้อย สี่สัปดาห์หลังจากเริ่มสัญญาสำหรับการให้บริการตามคำสั่งของ บริษัท บริษัทมีภาระผูกพันที่จะช่วยให้ eKomi ดำเนินงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามบริการสั่งซื้อและมีหน้าที่ในการตั้งชื่อบุคคลสำหรับติดต่อ วันที่และส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานทางด้านเทคนิค หากการดำเนินการเป็นไปไม่ได้ภายในสี่สัปดาห์หลังจากเริ่มสัญญา และไม่เป็นความผิดของ eKomi ใด ๆ ดังนั้นภาระผูกพันที่จะต้องชำระจะเริ่มสี่สัปดาห์หลังจากที่เริ่มสัญญา หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นระยะเวลาการดำเนินงาน ณ วันที่แตกต่างจากการเริ่มสัญญา นี้จะต้องมีความชัดเจนในการเขียนรวมในแบบฟอร์มการสั่งซื้อ ในกรณีนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระจะเริ่มต้นด้วยความสมบูรณ์ของการดำเนินการทางเทคนิค (ให้ผู้ใช้ปลายทางของบริษัทให้คะแนนและรีวิว) และที่ล่าสุดสี่สัปดาห์หลังจากวันที่เริ่มต้นที่ระบุระยะเวลาการดำเนินการ

8.2 สัญญาขั้นต่ำสำหรับการให้บริการ eKomi คือ 12 เดือน สัญญาอาจถูกยกเลิกโดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา ถ้าสัญญาไม่ได้สิ้นสุดลงภายในระยะเวลานี้ สัญญาจะขยายโดยอัตโนมัติในแต่ละครั้งโดย 12 เดือน แจ้งการเลิกสัญญาจะต้องถูกส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานใหญ่ของสหรัฐ“eKomi Inc., 9107 Wilshire Blvd. | Suite 450, Beverly Hills, CA 90210” หรือผ่านทางอีเมลล์ไปที่ ‘cancellation@ekomi-us.com’ สิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาวิสามัญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับสาเหตุจะไม่มีผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัด สาเหตการยกเลิกสัญญาวิสามัญโดย eKomi หาก บริษัท ละเมิดหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในวรรคที่ 4 และ 5 หรือในส่วนที่ค้างชำระเงินอย่างน้อยสองงวดค่าบริการรายเดือน ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาวิสามัญโดย eKomi ยอดใบแจ้งราคาสินค้าแตกต่างจนถึงระยะสิ้นสุดของสัญญาจะปรับเป็นยอดค้างจำนวนเต็มทันที

9. ราคาเรียกเก็บเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน

9.1 ด้วยจุดเริ่มต้นของปีสัญญาที่เรียกชำระเงิน บริษัทจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานให้เป็นไปตามจำนวนที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรตามบริการที่สั่งซื้อจาก eKomi โดยอ้างจากสัญญาข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ฯ และ eKomi การจ่ายค่าธรรมเนียมจะต้องเรียบร้อยหรือตามกำหนดครบชำระที่ตกลงกันไว้ในใบแจ้งราคาสินค้า การปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ การปรับการปรับใช้งานของบริษัทของบริการ eKomi ทั้งหมดของบริษัท ใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นความผิดของ eKomi จะต้องถูกชำระโดย บริษัท ให้สอดคล้องกับตารางเวลาของค่าใช้จ่าย เมื่อปริมาณธุรกรรมที่ตกลงไว้เกิน บริษัทจะจ่ายค่าบริการตามขอบเขตปริมาณให้ตรงตามที่ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริการ eKomi ที่สั่งตามข้อตกลงที่ทำระหว่าง บริษัท และ eKomi ซึ่งจะถูกเรียกชำระเงินในเดือนถัดไปด้วยใบแจ้งราคาสินค้าแยก นอกจากนี้ยังใช้กับ บริษัทที่ได้ตกลงที่จะชำระเงินล่วงหน้าประจำปี จำนวนเงินค่าใช้งานรายเดือนและค่าปริมาณธุรกรรมจะขึ้นอยู่เฉพาะในค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อรายเดือนที่ตกลงที่ถูกเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ในขอบเขตที่ตกลงกันไว้ในการให้บริการ eKomi ตามข้อตกลงที่ทำระหว่าง บริษัท และ eKomi

9.2 เมื่อเริ่มสัญญาแบบไม่สามารถถอนคืนได้ให้ eKomi ทำการเก็บรวบรวมการชำระเงินที่ค้างจากบัญชีธนาคารที่ระบุไว้โดยวิธีการหักบัญชีธนาคารเดบิตเว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น (เช่นบัตรเครดิต) หาก eKomi ไม่สามารถรวบรวมจำนวนเงินเนื่องจากเป็นผลมาจากเงินทุนไม่เพียงพอ eKomi มีสิทธิที่จะคิดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับตารางเวลาของค่าใช้จ่ายเพื่อให้ครอบคลุมการประมวลผลและค่าธรรมเนียมธนาคาร ในกรณีที่มีความล่าช้าในการชำระเงิน eKomi ยังมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแนวเดียวกันกับตารางเวลาของค่าใช้จ่าย

9.3 เพื่อลดความเสี่ยงของเครดิต eKomi ขอสงวนสิทธิ์ในการลดทางเลือกของตัวเลือกการชำระเงิน

9.4 ใบแจ้งราคาสินค้าค่าติดตั้งจะถูกตัดสินเมื่อได้รับการชำระเงินตามเงื่อนไขที่ได้อธิบายไว้ในใบแจ้งราคาสินค้า เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมรายเดือน เว้นแต่ตกลงเป็นอย่างอื่นใดเป็นลายลักษณ์อักษร เวลาที่ได้รับชำระเงินเท่านั้นที่มีความสำคัญ ในกรณีของการชำระเงินประจำปีตามจำนวนที่ตกลงไว้ตามที่อธิบายไว้ในวรรค 9.1. ใบแจ้งราคาสินค้าประจำปีจะถูกตัดสินเมื่อได้รับใบเสร็จตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้อธิบายไว้ในใบแจ้งราคาสินค้า เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมตามปริมาณตลอดจนค่าเรียกร้องใด ๆ ในระหว่างการทำสัญญาตามที่อธิบายไว้ในวรรค 9.1

9.5 eKomi ขอสงวนสิทธิ์อย่างชัดเจน ต่อเหตุผลของการไม่ชำระเงินโดย บริษัท ในการยุติโปรไฟล์การจัดอันดับของ บริษัท และจะยุติการให้บริการ

9.6 สิทธิของบริษัท ที่จะใช้บริการของ eKomi จะไม่มีอีกต่อไปโดยมีผลบังคับใช้ทันที ในกรณีที่มีการยกเลิกพิเศษโดย eKomi

10. การรับประกัน ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

10.1 การประกัน eKomi รับประกันว่าระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ eKomi และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม.

10.2 การปฏิเสธความรับผิดการประกัน ยกเว้นการรับประกันที่กำหนดอย่างชัดแจ้งโดย eKomi ในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป, eKomi ไม่มีการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าชนิดใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัยยะ ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงการรับประกันโดยไม่จำกัดของสินค้าและการบังคับใช้สำหรับการใช้งานเฉพาะ ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi ถูกจัดมอบโดย eKomi“ตามสภาพ” eKomi ไม่รับประกันว่า ระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi จะสามารถใช้ได้และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและปลอดจากข้อผิดพลาด ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการเข้าถึงอาจเกิดขึ้นเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางเทคนิคซึ่ง eKomi ไม่สามารถควบคุมได้

10.3 ความรับผิดชอบ eKomi จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากพนักงานของบริษัท eKomi ทั้งโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ

10.4 ข้อยกเว้นต่อความรับผิด ไม่มีสถานการณ์ใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบต่ออีกฝ่ายสำหรับ ข้อมูลที่สูญหายหรือผลกำไรที่สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ที่เป็นผลกระทบ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ที่พิเศษ ที่เป็นทางอ้อม หรือความเสียหายเชิงลงโทษรวมถึง โดยไม่จำกัด ข้อมูลทางเทคนิคใด ๆ ที่ได้มาจาก eKomi หรือบริการให้คำปรึกษา ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตที่ตกลงกันตามสัญญาของการให้บริการ eKomi คือบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบใด ๆ eKomi ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ สำหรับยอดขายที่ตกหล่นหรือซบเซาจากการปรับใช้งานหรือสำหรับการให้คะแนนเชิงลบและการรีวิว ข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้องใด ๆ ของเซิร์ฟเวอร์ และผลกระทบที่เกิดจากการติดตั้งระบบผลตอบรับลูกค้า eKomi หรือผลกระทบอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบ eKomi จะไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม

10.5 ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ. ไม่มีกรณีใดที่ยอดรวมสุทธิความรับผิดชอบจาก eKomi (รวมถึงต้นทุนในการชดใช้ค่าเสียหาย ถ้ามี) จะเกินกว่ามูลค่ารวมสั่งจ่ายหรือจ่ายแล้วโดย บริษัท (รวมกัน) สำหรับการดำเนินการบริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

10.6 การชดใช้ค่าเสียหายโดยบริษัทฯ บริษัทจะจ่ายค่าชดเชย ป้องกัน และปกป้อง eKomi จากความเสียหายใด ๆ ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ การฟ้องร้อง คดีความ การเรียกร้องหรือการดำเนินการที่นำมาหรือคุกคามโดยบุคคลที่สามต่อ eKomi ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดของภาระผูกพันของบริษัทฯ ใดๆ ภายใต้ GTC

10.7 การชดใช้ค่าเสียหายโดย eKomi eKomi จะจ่ายค่าชดเชย ปกป้อง และคุ้มครองบริษัท จากความความเสียหายใด ๆ ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความที่เหมาะสม) ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำใด ๆ การฟ้องร้อง คดีความ การเรียกร้องหรือการดำเนินการที่นำมาหรือคุกคามโดยบุคคลที่สามต่อ บริษัท ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดของภาระผูกพันแท้จริงหรือในนามของการนำเสนอและการรับประกันของ eKomi ในวรรคที่ 10

10.8 ภาระผูกพันตามสัญญาชดใช้ค่าเสียหายในวรรคที่ 10 ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง

i. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีของการเรียกร้องดังกล่าวไปยังฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าเสียหาย ii. ให้ความร่วมมือที่เหมาะสมในการป้องกันและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองต่อฝ่ายที่ต้องจ่ายค่าเสียหายและ iii ยอมรับว่าฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจะต้องมีการควบคุม แต่เพียงผู้เดียวในช่วงการดำเนินคดีหรือการการตกลงของการเรียกร้องดังกล่าว

11. บทบัญญัติสรุป

11.1 เขตอำนาจศาลสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่ตามมาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่าง บริษัท และ eKomi คือ เขตลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย

11.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้ง / ทางเลือกของบทบัญญัติของกฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่น

11.3 บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปแยกจากบทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมด และถ้าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบทบัญญัติของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ไม่สามารถใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ หากข้อหนึ่งข้อใดไม่สามารถใช้ได้ จะต้องใช้บทบัญญัติที่ถูกต้องที่ใกล้เคียงกับความหมายบทบัญญัตินั้นแทน

11.4 การประกาศและการยุติใด ๆ เกี่ยวกับการทำสัญญาจะมีผลเมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

11.5 eKomi จะแจ้งให้ บริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถือว่าได้รับการยืนยันจาก บริษัท เว้นแต่ บริษัทไม่เห็นด้วยเป็นลายลักษณ์อักษร eKomi จะแจ้ง บริษัท อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ ในการคัดค้านอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ต้องแจ้งให้ eKomi ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในสองสัปดาห์